Od 1.1.2010 začala platit novela zákona č. 100/2004 Sb, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), který veřejnost vnímá jako tzv. „zákon CITES“. Novela tohoto zákona přináší řadu mnohdy i zásadních změn, většinou však pro chovatelskou veřejnost pozitivních.
Mezi hlavní změny patří ta skutečnost, že povinnou registraci exemplářů, kteří pod ní spadají, a rovněž vydávání výjimek a potvrzení ze zákazů obchodních činností vykonávají od ledna již pouze příslušné krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy na celém svém území, tj. i pro osoby s trvalým bydlištěm na území chráněných krajinných oblastí a národních parků. Správám CHKO a NP byla tato kompetence zrušena, což v konečném důsledku je zjednodušení pro veřejnost, kam se s žádostí obrátit. Další pozitivní informací je skutečnost, že celá řada druhů, které se doposud registrovaly a jsou uvedeny „pouze“ v příloze B“ nařízení Komise ES č. 407/2009, již povinné registraci nepodléhá (např. papoušci, některé suchozemské želvy, např. pardálí, čtyřprstá, ostruhatá, dále ještěři aj.). U těchto druhů chovatelům bude postačovat důkladné vedení evidence ve svém chovu včetně odchovů, způsobů značení, prokázání původu a získání atd. Výjimkou z tohoto zjednodušení jsou však druhy, které jsou v příloze zákona výslovně uvedeny (např. primáti, kočkovité šelmy, orel okrový a stepní aj.) – tyto druhy nadále či nově registrační povinnosti podléhají. Další příznivou změnou je prodloužení lhůty k nahlášení změn a provedení přeregistrace exempláře novým majitelem, a to ze současných 15 dní na dvojnásobek, tj. na 30 dní. V případě vlastních odchovů mláďat registrovaných druhů je možná za určitých okolností lhůta k jejich prvnímu zaregistrování ještě delší. Zákon ve svém znění nově také již upravuje i podmínky prodeje exemplářů prostřednictvím „komunikací na dálku“, například přes internet či inzeráty, tedy co vše musí tyto informace obsahovat. Samozřejmě že novela zákona nepřináší vždy jen to příjemné. K menším negativům patří povinnost všech držitelů, kteří vlastní jakýkoliv exemplář z přílohy „A“ nařízení Komise ES, který dříve registrační povinnosti nepodléhal, jej do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 1. 2010) přihlásit k registraci (např. sovice sněžná, hroznýš Dumerilův, bernešky havajská a rudokrká, dikobraz aj.). Důvodem k tomuto kroku je bohužel fakt, že doposud ze strany MŽP nebyla vydána a schválena prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, která by uvedenou povinnost pro tyto druhy upravila a v níž by mohly být opět uvedeny jako druhy registrační povinnosti nepodléhající. S nabytím účinnosti novely tohoto zákona od ledna 2010 registrační povinnost u těchto druhů jejich chovatelé tudíž zatím bohužel mají, dokud nebude vyhláškou stanoveno jinak. Další nepříliš potěšující novinkou je, že každá nově podaná žádost o vystavení dokladu o výjimce ze zákazů komerčních činností je od 1. 1. 2010 již zpoplatněná, a to částkou 100 Kč za každý exemplář v žádosti uvedený, maximálně však 2000 Kč. Klasickým negativem jsou sankce za porušení tohoto zákona, jejichž maximálně možné hranice pro udělení se podle druhu přestupku opět zvýšily. Této hrozbě se však dá snadno předejít, a to seznámením se s touto novelou.

Úplné znění zákona

 
 

Copyright © 2021 JAMBAS - chov hadů,ještěrů,krmného hmyzu. Všechna práva vyhrazena.

  • Poslední aktualizace:pátek 16 září 2022, 22:31:13.